Språkslottet

Genom projektet Språkslottet ska alla familjer med barn under tre år i Sörmland nås med det gemensamma budskapet: " Ditt språk är det finaste du kan ge ditt barn. Läs, prata, sjung, berätta och lyssna på ditt barn – tidigt!"

Genom Språkslottet vill vi skapa goda läsvanor som rustar barnen för skolan och som motverkar utanförskap, segregation och barnfattigdom.

  • Språkslottet är en satsning på yngre barns språkutveckling i samverkan mellan Sörmlands kommuner och Region Sörmland.
  • Barnhälsovården och folkbiblioteken deltar i projektet, som koordineras av Biblioteksutveckling Sörmland inom vårt Läsfrämjande uppdrag.

Barnets mänskliga rättigheter

De första tre åren i barnets liv är avgörande för att utveckla ett rikt språk. Det är nu grunden läggs. När barnet börjar skolan kan det vara för sent. Varje barn har rätt till alla sina språk. Varje barn har rätt att få uttrycka sig och bli lyssnad på. Det lilla barnet är beroende av oss vuxna för att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Det pågår redan idag många språkfrämjande samarbeten, både utifrån lokalt initiativ mellan bibliotek-BVC-förskola och genom regional samordning, i samtliga nio kommuner genom Bokrecept – språkhjälp för barn och Region Sörmlands gåvobok till barn i Sörmland.

Tillskott i det pågående arbetet med små barns språkutveckling

Gåvoboken har delats ut till alla nyfödda eller nyinflyttade barn i Sörmland sedan 1991. Med gåvoboken vill barnhälsovård och bibliotek uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare att tidigt börja läsa högt, sjunga, berätta och besöka biblioteket med alla dess skatter. 

Genom bokrecept och gåvobokssamarbetet har den befintliga samverkan mellan bibliotek-barnhälsovård hållits vid liv i kommuner och inom regionen under många år.

Det senaste tillskottet i vår befintliga samverkan är foldern "Språkslottet", som riktar sig till föräldrar till barn 0-2 år med språk- och läspepp. Foldern kommer att kunna användas av samtliga professioner som möter barn 0-2 år och deras vuxna.

Språkslottsfoldern

Foldern kan också ses som startskottet för Språkslottet. Valet av namn kommer av att vi har många slott i Sörmland och språket kan också ses som ett slott med många rum. Genom att samverka ger vi barnen och föräldrarna nycklar som hjälper dem att öppna dörrarna till slottets/språkets alla magiska rum och ordförråd. 

I arbetet med foldern skapade två bibliotekarier en helt ny specialskriven ramsa, som finss i foldern, och kan sättas upp på kylskåp eller ovanför skötbordet av föräldrar till de allra yngsta.

I vårt stora språkslott, bor en liten läsknott.
Surrar i ditt öra, älskar den att göra.

Hoppar från din fingertopp, till din lilla huvudknopp.
Landar på din näsa, börjar genast läsa.

Rutschkana till magen, myser hela dagen.
Pussar tårna, räknar fem, sedan flyger knotten hem.

Ramsan är skriven av Susanne Granberg och Sofia Sundström.

Resultatmål för Språkslottet

Projektet har fyra resultatmål:

1. Skapa en hel kedja av språkfrämjande insatser

Projektet vill skapa en tydlig kedja av språkstärkande insatser som fångar upp barnet och familjen vid ett flertal olika tillfällen. Genom projektet samlas och kommuniceras det vi gör tillsammans under ett tak, Språkslottet. Vi vill skapa tydlighet och kunna kommunicera språkkedjan till familjerna, internt i verksamheterna och till beslutsfattare.

Genom språkkedjan hoppas projektet kunna bidra till att ge fler barn bättre förutsättningar och genom att skapa goda läsvanor rusta barnen för skola och högre studier, motverka utanförskap, segregation och barnfattigdom.

2. Hitta hållbara strukturer för samverkan

Vi vill genom projektet sätta en hållbar organisation och struktur för sektorsövergripande samverkan, så att den inte blir person- eller verksamhetsberoende. I slutet av projektet ska det vara tydligt för var och en vad som är hens roll och ansvar, både på individ-/professions- och verksamhetsnivå. Vi vill hitta nya samarbetspartners inom förskolan och öppna förskolan och vara öppna för att ta in fler samarbetspartners i vår samverkan.

3. Stärka alla yrkeskategorier i att arbeta språkstärkande och familjecentrerat

Projektet vill ge möjligheter för personal inom bibliotek, barnhälsovård och förskola att dela lärande över verksamhetsgränserna kring familje- och språkstärkande arbetssätt och metoder. Särskilt vill projektet stärka biblioteken i att se sig själva som en funktion som stärker föräldrarna i deras läsande/språkutvecklande roll.

4. Stärka föräldrarna i deras viktiga roll

Projektet vill skapa förutsättningar för bibliotek, barnhälsovård och förskola att nå alla familjer med barn under tre år i Sörmland med ett gemensamt budskap som handlar om att "Ditt språk är det finaste du kan ge ditt barn. Läs, prata, sjung, berätta och lyssna på ditt barn – tidigt!"

Knacka på hos alla barn i Sörmland

Vår vision för projektet med Språkslottet är att "Knacka på hos alla barn i Sörmland".

Läs mer på Språkslottswebben

 

 

Uppdaterat: 30 januari 2024
R2F6