Illustration

Alla människors rätt till bibliotek, litteratur och läsning!

Biblioteksutveckling Sörmland arbetar tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer i Sörmland för att fler människor ska vilja och kunna läsa, skriva, skapa och berätta. Vi arbetar även för att stärka människors medie- och informationskunnighet.

Biblioteksutveckling Sörmland har i uppdrag att arbeta med fortbildning, nätverkande, kompetensutveckling och omvärldsanalyser. Våra verksamhetsområden är regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande.

Bibliotek - strategiskt och utforskande utvecklingsarbete

Vi bidrar till folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet genom att inspirera till samverkan, främja kompetensutveckling och utveckla metoder för delat lärande. Vi ingår i nätverk med andra regionala biblioteksverksamheter där vi utbyter kunskap och idéer som kan inspirera till nya arbetssätt.

Läsning - öka samverkan mellan olika aktörer i samhället

Vi bedriver läsfrämjande verksamhet riktad till och tillsammans med olika målgrupper i samhället genom att verka för att ta bort hinder för läsning och stärka människors identiteter som läsare.

Litteratur - främja människors skrivande och berättande

Vi utvecklar litteraturen som konstform i Sörmland. 

Vår främsta målgrupp är folkbiblioteken

Vår främsta målgrupp är medarbetare och chefer vid folkbiblioteken i Sörmlands nio kommuner. I slutänden är det människorna som bor och verkar i Sörmland som vi arbetar för. Vi strävar mot att alla människor ska ha möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter och aktivt kunna bidra till ett hållbart samhälle.

Vi prioriterar satsningar på biblioteksutveckling som når och skapar delaktighet hos barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med andra modersmål än svenska och nationella minoriteter. Särskilt prioriterat är att satsa på aktiviteter som utvecklar bibliotekverksamhet för dubbelt prioriterade grupper, som till exempel barn med funktionsnedsättning.

Samarbete gör biblioteken bättre

Bibliotekslagen har stort fokus på samverkan mellan olika bibliotekstyper. Det kan handla om kompetensutveckling, läsfrämjande insatser och tillgängliggörande av litteratur och andra medier mellan biblioteken. Alla biblioteken i Sörmland är också en del av en nationell infrastruktur. Alla människor ska ha tillgång till landets samlade biblioteksresurser.

Genom ökad samverkan vill vi se till att alla sörmlänningar får lika bra tillgång till bibliotek, läsning och information. Du ska ha sammamöjligheter oavsett vad du har för bakgrund, ekonomi eller var du bor.

Våra styrdokument & planer

Verksamheten är en del av Region Sörmland. Vi arbetar utifrån en rad regionala, nationella och internationella styrdokument. Under våren kommer också en ny Regional biblioteksplan.

Uppdaterat: 12 januari 2021
TXRX